mail: info{at}45dimpatras.gr

Τα περιεχόμενα του βιβλίου ανά περίοδο είναι:

Α ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Α Ενότητα

 • Εμπέδωση και επέκταση των γνώσεων για τους αριθμούς μέχρι το 10.000.
 • Παρουσίαση των αριθμών μέχρι το 20.000.
 • Επανάληψη και επέκταση των γνώσεων για τα επίπεδα σχήματα
 • Εισαγωγή στη διαχείριση προβλήματος

­Β Ενότητα

 • Επανάληψη και επέκταση των γνώσεων για τις 4 πράξεις και τις ιδιότητές τους.
 • Διαχείριση και επίλυση προβλήματος.

­Γ Ενότητα

 • Εμπέδωσ­η των γνώσεων για τους δεκαδικούς αριθμούς με 2 δεκαδικά ψηφία και τα δεκαδικά κλάσματα.
 • Μετρήσεις μήκους μάζας, χρήματος.
 • Εμφάνιση του 3ου δεκαδικού ψηφίου.
 • Εμφάνιση των συμμιγών και των δεκαδικών κλασμάτων στο πλαίσιο των μετρήσεων.
 • Προβληματικές καταστάσεις με δεκαδικούς αριθμούς με 2 δεκαδικά ψηφία.

Β ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Α Ενότητα

 • Επισημοποίηση, σταθεροποίηση και επέκταση των γνώσεων για τους δεκαδικούς με 3 δεκαδικά ψηφία, τα δεκαδικά κλάσματα και τους συμμιγείς αριθμούς.
 • Παρόμοια και για τις μονάδες μέτρησης μήκους και βάρους.
 • Προβληματικές καταστάσεις με δεκαδικούς και συμμιγείς.

Β Ενότητα

 • Εμπέδωση και επέκταση των γνώσεων για συνήθη επίπεδα σχήματα.
 • Η έννοια και η μέτρηση της επιφάνειας.
 • Η έννοια της συμμετρίας.

Γ Ενότητα

 • Παρουσίαση και διαχείριση των αριθμών ως το 200.000.
 • Επέκταση των γνώσεων για τις 4 πράξεις σε μεγαλύτερους αριθμούς.
 • Διαχείριση και επίλυση προβλήματος.

 

Γ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Α Ενότητα

 • Εισαγωγή των αλγορίθμων του πολλαπλασιασμού με τριψήφιο
  πολλαπλασιαστή και της διαίρεσης με διψήφιο διαιρέτη.
 • Διαχείριση και επίλυση προβλημάτων.
 • Η μέθοδοςτης αναγωγής στη μονάδα.

Β Ενότητα

 • Παρουσίαση και διαχείριση των αριθμών ως το 1.000.000.
 • Διαχείριση και επίλυση προβλήματος.
 • Μέτρηση χρόνου.
 • Εμπέδωση και επέκταση της έννοιας του μοτίβου. Εισαγωγή στην έννοια του αναδρομικού μοτίβου.

Γ Εν­ότητα

 • ­Εμπέδωση και επέκταση των γνώσεων για τα στερεά σώματα.
 • Εισαγωγ­ή στην έννοια και τη μέτρηση της χωρητικότητας.
 • Επισημοποίηση και εφαρμογή των γνώσεων για τη Στατιστική.

 

Στόχοι
Οι μαθητές επιδιώκεται:
 • Να μπορούν να απαγγέλλουν, να διαβάζουν, να γράφουν και να διατάσσουν αριθμούς μέχρι το 1.000.000.
 • Να εκτελούν τις πράξεις της πρόσθεσης, της αφαίρεσης, του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης φυσικών αριθμών που δεν ξεπερνούν το 1000.
 • Να εξασκηθούν στις πράξεις με δεκαδικούς αριθμούς και δεκαδικά κλάσματα.
 • Να εξασκούνται στη μέτρηση μήκους, επιφάνειας, χρόνου, χρήματος, μάζας και διαισθητικά της χωρητικότητας.
 • Να εξασκηθούν σε απλές μετατροπές μονάδων μέτρησης και να μπορούν να εκτελούν προσθέσεις και αφαιρέσεις με συμμιγείς αριθμούς.
 • Να διαπιστώνουν την ύπαρξη απλών αριθμητικών και γεωμετρικών μοτίβων.
 • Να εξασκούνται με τη βοήθεια οργάνων στην χάραξη παράλληλων και κάθετων ευθειών και στο σχεδιασμό γεωμετρικών σχημάτων. Επίσης στον υπολογισμό περιμέτρου απλών σχημάτων.
 • Να κατανοήσουν διαισθητικά την έννοια του εμβαδού.
 • Να εξασκηθούν στην κατασκευή συμμετρικών σχημάτων ως προς άξονα σε τετραγωνισμένο χαρτί.
 • Να εξασκούνται στη συλλογή, οργάνωση, αναπαράσταση και ερμηνεία ερευνητικών δεδομένων.
 • Να γνωρίσουν την έννοια της πιθανότητας.­

Το βιβλίο του μαθητή περιέχει κείμενα και κατάλληλες δραστηριότητες για την επεξεργασία τους, οι οποίες αφορούν τους βασικούς άξονες, καθώς και τις κατηγορίες των διδακτικών στόχων του Αναλυτικού ­Προγράμματος Σπουδών της Γλώσσας για το δημοτικό, και ιδιαίτερα για τη Δ΄ τάξη.
Στόχοι
Βασικός στόχος είναι να αναπτυχθεί η ικανότητα του μαθητή να διαβάζει με ευχέρεια και ακρίβεια και να κατανοεί κείμενα αυξανόμενης αναγνωστικής δυσκολίας. Επίσης, να χρησιμοποιεί την ικανότητα αυτή στα άλλα μαθήματα και στον κοινωνικό του χώρο. Επιπλέον στόχος είναι η ανάπτυξη της ικανότητας του παιδιού να επικοινωνεί γραπτά με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα χρησιμοποιώντας το κατάλληλο ύφος και τη μορφή που ταιριάζει σε κάθε περίπτωση επικοινωνίας και σταδιακά να συνειδητοποιήσει τη δομή και τις λειτουργιες της γλώσσας σε επικοινωνιακό επίπεδο καθώς και να εμπλουτίσει, να διεύρυνει και να ενεργοποιήσει το ατομικό του λεξιλογίο.

Το βιβλίο περιέχει κείμενα που καλύπτουν τη σύγχρονη λογοτεχνία προετοιμάζοντας το μαθητή για μια αβίαστη κοινωνικοποίηση. Χαρακτηρίζεται από κειμενική και ειδολογική ποικιλία συνδυάζοντας το τερπνό και το παιγνιώδες με το φανταστικό. Χρησιμοποιούνται κείμενα σχετικά με την οικολογία, την παράδοση, την ιστορία, τα προβλήματα του σύγχρονου ανθρώπου, με θέματα δηλαδή που το παιδί χρειάζεται να γνωρίζει. Προσεκτική προσπάθεια καταβάλλεται και για την ανάδειξη της γλώσσας ως λογοτεχνικού εργαλείου, ως μηχανισμού έκφρασης και απόδοσης υψηλών νοημάτων, ώστε ο μαθητής να κατανοήσει σταδιακά ότι αυτή αποτελεί μηχανισμό θαυμαστό, που επιτυγχάνει να καταγράφει πράξεις και να αναδεικνύει πρόσωπα με ιδιαίτερο τρόπο.
Στόχοι
Βασικός στόχος του βιβλίου είναι η καλλιέργεια της λογοτεχνικής ευαισθησίας και της φιλαναγνωσίας με τρόπους παιγνιώδεις και ευχάριστους, η σταδιακή εξοικείωση του μαθητή με την εθνική αλλά και την παγκόσμια λογοτεχνία καθώς και με πιο επεξεργασμένες μορφές και διευρυμένες δυνατότητες της γλώσσας.

Για δυνατούς λύτες

Αντικαταστήστε τα γράμματα με τους κατάλληλους αριθμούς ώστε να έχουμε σωστό αποτέλεσμα.

Ο παραπάνω -δύσκολος!- γρίφος ανήκει στον διάσημο Άγγλο κατασκευαστή γρίφων του 19ου αιώνα Henry Ernest Dudeney(1857-1930)
Στήλε μας την λύση! αλλά και τους δικούς σου γρίφους!

Διαγωνισμοί

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (ΕΜΕ) διοργανώνει από το 1985 κάθε χρόνο 4 Πανελλήνιους Διαγωνισμούς για όλες τις τάξεις από Β΄Γυμνασίου μέχρι και Γ' Λυκείου.
Κάθε φάση έχει και διαφορετικό όνομα:
Θαλής (1η φάση),
Ευκλείδης (2η),
Αρχιμήδης (3η) και
Προκριματικός Διαγωνισμός (4η).
Επίσης από το 2007 διοργανώνει τον Διαγωνισμό Παιχνίδι και Μαθηματικά (Μικρός Ευκλείδης) για μαθητές Ε' και ΣΤ' Δημοτικού.
Πληροφορίες, εδώ: www.hms.gr

Ψηφιακό σχολείο

Δείτε ολα τα βιβλία του Δημοτικού σε ψηφιακή μορφή

e-didaskalia.blogspot.gr

Μια ενδιαφέρουσα προσπάθεια του δικτυακού φίλου Αποστόλη Ζυμβραγάκη. Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Καλή συνέχεια.
Η ιστοσελίδα αποτελεί προσφορά στους μαθητές του Δημοτικού σχολείου
Σας ευχαριστούμε που συμβάλετε ώστε να γίνει καλύτερο το 45dimpatras.gr